زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
وظایف مرکز آموزش بهورزی
 
 
 
الف – پذیرش بهورز
 
از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر مرکز آموزش بهورزی– کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان – رئیس مرکز بهداشت شهرستان – مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:
 
-1 تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز
 
-2 بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی
 
-3 اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی
 
-4 توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خا نه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی ، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان
 
-5 بر قراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزشیابی خدمات
 
-6 اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره
 
-7 جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون
 
-8 تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان
 
-9 برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش
 
-10 اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی
 
-11 فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت می گیرد.
 
سایر وظایف مرکز آمو زش بهورزی:
 
v   تامین امکانات رفاهی دانش آموزان طبق آیین نامه
 
v   اجرای برنامه های آموزش نظری – عملی و کار آموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل  آموزشی
 
v   برگزاری آزمونهای پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
 
v   برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا طبق آیین نامه ماما روستا
 
v   برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما طبق آیین نامه بهورز ماما
 
v   تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست های آموزشی
 
v   برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش
 
v   تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
 
v   بر پایی اردوهای علمی ، فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مربیان
 
v   اجرای آموزش عملی و کارآموزی کمکهای اولیه و...... در بیمارستان
 
v   همکاری با فصلنامه بهورز , جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 
v   تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 
v   طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری از راه دور بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه بهورز
 
v   تشکیل کمیته آموزش شهرستان  متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان, مسئولین ستادی برحسب مورد ، مدیرمرکزآموزش بهورزی )که به منظور اجرای وظایف زیر صورت می گیرد.
 
-1 نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز و بررسی اطلاعا ت ماندگار از دوره های برگزار شده پس از شش ماه جهت بهورزان و با
 
همکاری واحدهای ستادی
 
-2 اعلام نتایج نیاز سنجی ها به واحد های ستادی
 
-3 دریافت نیازهای آموزشی کارکنان از واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان
 
-4 تطبیق نیازهای واحدها با نیاز واقعی بهورزان و شرایط موجود
 
-5 برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی با همکاری واحدهای ستادی
 
-6 نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههای برگزار شده بر اساس چک لیست )تهیه طرح درس ، پیش آزمون و پس آزمون, نحوه
 
تهیه سئوالات, انتخاب مربی... )
 
-7 ارزشیابی دوره های آموزش در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهاد ها و تعیین نارساییها و
 
ارائه فرمهای لازم جهت رفع نارسائیها و بهبود آموزش
 
-8 تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف, ترجمه کتب, مجلات و مقالات علمی
 
-9 مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری سمینارهای آموزشی, ارزشیابی آنها و تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان
 
و انعکاس آن به مسئولین اجرایی
 
-10 بررسی سیاستها و خط مشی های نظام اداری کشور در زمینه آموزش کارکنان دولت
 
-11 شناسایی استراتژیها و جهت گیریها ی آموزشی
 
-12 بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهای اجرایی مناسب
 
-13 انجام مطالعات و پژوهش در زمینه برنامه های آموزشی اجرا شده در سطح آموزش و اجرا
 
-14 بررسی و شناخت نیازهای آموزشی تخصصی مدیریت و ارائه طرحها و برنامه های مناسب با همکاری واحدهای مرتبط مرکز
 
بهداشت
 
-15 تعیین روش و شیوه آموزش با هماهنگی واحدهای ستادی
 
- 16 تامین و پیگیری ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب
 
تذکر: دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزی می باشد .
 
شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها
 
* توجه : لازم است جهت برگزاری هر چه بهتر آموزشها با هماهنگی مدیرمرکز از مربیان توانمند در امرتدریس استفاده گردد .
 
v   برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه وتحلیل کار گاه های بر گزار شده
 
v   برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند
 
v   مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی، کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 
v   مشارکت در آموزشدانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
 
v   مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی و کارآموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها
 
v   مشارکت درجلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کارآموزی دانشجویان در مراکزبهداشتی درمانی به آنها
 
v   برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی
 
v   انتخاب بهورز و مربی نمونه
 
v   تشکیل شورای بهورزی
 
v   حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
 
v   مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
 
v   نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه
 
v   ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
 
v   مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
 
v   همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانشآموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
 
v   تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان
 
v   مشارکت در امور اداری بهورزان ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان
 
v   پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی
 
v   تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزی با همکاری امور اداری
 
v مشارکت در کمیته نقل و انتقالات به ویژه بهورزان
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 8
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 122284
تعداد کاربران بر خط 0